Descripció del curs

Com portar a la pràctica la compra pública estratègica des d’un punt de vista social, ambiental i de foment de les PYMES que actuï com a política pública transformadora de la realitat social actual

Professorat

Sr. Jordi Turón Serra

Secretari habilitat de caràcter nacional, categoria superior.
Ha fet de Secretari als Ajuntaments de Caldes de Malavella (1999-2001), Vicesecretari a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (2001-2003), Secretari de l’Ajuntament de Palafrugell (2003-2013), Secretari de l’Ajuntament de Banyoles (2013-2016),
Vicesecretari de la Diputació de Girona (2016-2018) i Secretari dels ens dependents (Sumar S.L, Patronat de Turisme Girona Costa Brava i SEMEGA). Curs mestratge gestió dret local UAB, 2002-2004.
Postgrau de Dret Urbanístic, UAB 2006-2007
Mestratge Escola d’Administració Pública Alta Funció Directiva, anys 2008- 2009.
Mestratge de Direcció Pública d’ESADE 2016-2017.

Dates

dimecres 11 i dijous 12 de juliol de 2018

Horari

de 9.30 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h

Preu

Preu general: 140 €
Estudiants universitaris: 127 €
Residents Cerdanya: 90 €

Lloc de realització

AUCer – CEIP Alfons I
Av. Shierbeck, 2 – 17520 Puigcerdà

Programa

-La compra estratègica i les polítiques públiques inherents.
-Concepte de contracte i conveni de col·laboració. Diferències
-Tipologia de contractes. Desaparició del contracte de gestió de serveis públics. Els contractes privats.
-Durada dels contractes. El responsable del contracte. El perfil del contractant. -Prohibicions de contractar més habituals. Classificació empresarial i solvència. -La divisió en lots i mesures foment PYMES. El pressupost base de licitació. El valor estimat del contracte.
-El cost de la mà d’obra en el preu (conveni col·lectiu sectorial enfront conveni d’empresa).
-Inici expedient de contractació. El contracte menor (diverses interpretacions de les JJContractació).
-Les etiquetes socials i mediambientals. La subrogació empresarial i remunicipalitzacions dels serveis.
-El DEUC. Diferencia entre millora i variant en el contracte. Els criteris d’adjudicació del contracte: la millor relació qualitat-preu, els criteris socials, mediambientals.
-Judicis de valor (comitè d’experts) i els judicis automàtics. Les condicions especials d’execució. El cicle del cost de vida
-Procediment obert, procediment obert simplificat, procediment obert supersimplificat. El procediment negociat sense publicitat.
-La comprovació material de la inversió per part de la Intervenció General, així com la seva participació en la recepció del contracte.
Les modificacions dels contractes. La subcontractació (prestacions parcials i límits)
-La subscripció a les bases de dades i publicacions.
-La normativa de contractació específica dels ens locals.
-La reserva de contractes (obligatòria i potestativa), a favor de centres especials, empreses inserció, societats cooperatives, etc…..

Veure o descarregar la fitxa del curs en PDF