Descripció del curs

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han modificat substancialment el paradigma sota el qual es desenvolupa l’activitat de les administracions públiques (ja siguin locals, autonòmiques, estatals o internacionals). Es tracta d’un nou context que obliga les administracions a adaptar els models organitzatius i la relació amb els ciutadans, però que també requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.

Professorat

Sr. Sergi Ribas Beltran
Llicenciat en Dret (UPF).
Diplomatura de postgrau en Dret Local Avançat (UAB/ACM).
Secretari de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Professor al curs sobre organització i règim local (Diputació de Barcelona)
Professor al curs sobre la llei 30/1992 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (Diputació de Barcelona)

Dates

els dies 11 i 12 de juliol de 2017

Horari

de 9.30 a 14h i de 16 a 20h

Preu

Preu general: 135 €

Estudiants universitaris: 121,5 €

Residents Cerdanya: 85 €

Lloc de realització

AUCer – CEIP Alfons I
Av. Shierbeck, 2 – 17520 Puigcerdà

Programa

1) Administració Electrònica.
1. L’administració electrònica a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
1.1. El registre d’apoderaments.
1.2. Modalitats d’identificació electrònica.
1.3. Modalitats de signatura electrònica.
1.4. Persones obligades a relacionar-se electrònicament.
1.5. El punt d’accés general electrònic.
1.6. El registre d’empleats públics habilitats.
1.7. L’arxiu electrònic.
1.8. El funcionament del registre electrònic.
1.9. Els documents electrònics i la seva autenticitat
1.10.Les notificacions electròniques.
1.11.Eines i aplicacions del CAOC que donen resposta a les exigències de l’administració electrònica.

2. Novetats en el procediment administratiu comú.
2.1. Formes d’iniciació del procediment.
2.2. Ordenació del procediment.
2.3. Instrucció del procediment.
2.4. Finalització del procediment.
2.5. Tramitació simplificada.
2.6. Revisió dels actes en via administrativa (revisió d’ofici i recursos).
2.7. El nou procediment d’aprovació d’ordenances i reglaments.

 

2) Transparència i Protecció de dades.
1. Marc normatiu en matèria de transparència.
2. Publicitat activa.
3. Publicitat passiva.
4. Marc normatiu en matèria de protecció de dades.
5. Obligacions del responsable prèvies, durant i posteriors al tractament.
6. Transparència vs Protecció de dades: contradicció o complementarietat?
7. Anàlisi de dictàmens i resolucions emesos per l’Autoritat catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública